Sverige Factoring
allt om fakturaköp och fakturabelåning

Om du letar efter ett finansieringsalternativ som gör det möjligt för ditt företag att växa medexpansion är factoring ofta rätt sätt. Som en del av det ekonomiska samarbetet tjänar du direktför det arbete du gör så att du inte behöver agera som bank för dina kunder. På detta sätt ärkassaflödet i fasen med nya order och du kommer att kunna växa i en takt som erbjuderefterfrågan. Det finns ingen annan form av finansiering där företagare kan frigöra så mycketkapital i förhållande till deras omsättning.
factoringvad är factoringfakturaköp vad är fakturaköpvad innebär factoringvad betyder factoring
fakturakreditfactoring kostnadfactoring kostnaderfakturakreditfactoringavtalfactoringföretag

Om factoring

Vad är factoring?

Factoring, eller fakturafinansiering som det också kallas blir ett allt mer populärt finansieringsalternativ hos både stora och mindre företag. Tillbaka i tiden ansågs factoring endast vara till för små, konkurshotade bolag men nu är det inte så synen på factoring ser ut. Fördelarna med factoring gör att allt mer etablerade bolag använder sig av denna finansiella lösning oftare än vad de gjort tidigare. Det är inte bara i Sverige som denna finansieringsformen är populär, utan även internationellt är factoring en av de absolut vanligaste finansieringslösningarna som används av bolag. Som många andra alternativ till finansiering så är factoring mer än bara ett enkelt sätt att få fram finansiering, den är mer omfattande än så och anpassas ofta efter företagets behov, situation och krav. Factoring innebär att man skaffar sig likvida medel till företaget där fakturorna används som säkerhet.

Factoring i praktiken

Så fungerar factoring

Även fast factoring finns så bör och måste varje företag utvärdera sina kunders betalningsförmåga. En kund som inte betalar sin faktura kan ha ödesdigra konsekvenser för företaget. 
När ett företag bestämmer sig för att ingå ett samarbete med ett factoringbolag så brukar factoringbolaget hjälpa till med att bedöma kreditvärdigheten på företagets kunder och därför så kräver factoringbolaget ofta mycket dokumentation och data om kunderna. Det kan till exempel vara: namn, address, organisationsnummer och total skuld. När factoringbolaget har gått igenom all data får företaget i sin tur reda på betalningsförmågan hos sina kunder och hur mycket som factoringbolaget kan finansiera av den totala utestående skulden hos kunderna. När företaget har denna kunskap om sina kunder så kan de först då utföra tjänsten eller leverera varorna till sina kunder och en faktura skickas. 

1 - En kopia på fakturan som är skickad till kund skickas till factoringbolaget, som i sin tur bedömer om fakturan är korrekt och lever upp till factoringavtalet. Factoringföretaget bedömer också om kreditlimiten räcker till för fakturabeloppet som är skickad till kunden (gäldenären). 

2 - Om factoringföretaget bedömer att allt är korrekt så utbetalas avtalat finansieringsbelopp till företaget som sålt sin faktura, fakturasäljaren. 

3 - Betalningen av fakturan betalas av kunden senast vid förfallodatum enligt fakturan (gäldenären) och det görs till factoringsföretagets konto. 

Factoringformer: fakturaköp och fakturabelåning

De olika factoringformerna, fakturaköp och fakturabelåning.

Det finns många likheter mellan fakturaköp (factoring) och fakturabelåning men den största skillnaden är rent juridiskt. Vid  fakturaköp så säljs antingen en, flera eller alla företagets fakturor till factoringföretaget. När det gäller fakturabelåning så intecknar fakturasäljaren de överenskomna antalet fakturor hos ett factoringbolag som sedan belånar dessa fakturor. 

Alltså så får fakturasäljaren sina fakturor finansierade vid både fakturaköp och fakturabelåning, men det är endast vid fakturaköp som det finns möjlighet att fakturorna finansieras utan regress, det vill säga att factoringföretaget tar över risken vid eventuell utebliven betalning av fakturan. Det kan dock vara så att fakturaköp görs med regress, men det framgår och förhandlas om vid starten av ett samarbete med ett factoringföretag. 

Att sälja fakturor utan regress används, och är möjligt framförallt för medelstora till stora företag som inte endast är ute efter finansiering utan också vill förbättra sina nyckeltal. Det är samtidigt vanligare att små företag säljer sina fakturor med regress, alltså att ansvaret vid utebliven betalning av fakturorna man säljer är kvar hos fakturasäljaren. 

Fakturaköp för mindre företag
Den klart största faktorn till varför mindre företag säljer sina fakturor är för att förbättra sin likviditet. Utöver detta så ingår ofta ytterligare servicetjänster för små företag när de ingår ett samarbete med ett factoringföretag, bland annat utskick av fakturor, bokföring och inkasso. Som vi tidigare har nämnt så säljs ofta fakturor från mindre företag med regress. 

Prissättning på fakturaköp för mindre bolag
Oftas så erhåller factoringföretaget en procentsats av fakturabeloppet, som oftast brukar lika på någonstans mellan 1,5% - 4% och detta ska täcka för alla kostnader och såklart en provision. 

Nedan ser du ett exempel, och vi utgår från att kostnaden för fakturaköpet hos detta factoringföretag är 3%: 

Ett företag har en faktura på 100kr som de vill sälja till factoringföretaget och kostnaden är 3%. Då kommer företaget att få sin faktura finansierad med 97kr eftersom att kostnaden är 3kr (3% av 100kr). 
Kunden som fakturan ska gå till kommer dock att få en faktura på 100kr, och då erhåller alltså factoringföretaget 3%, 3kr i detta fall. 

Utöver avgiften som framgår i procent så brukar det även tillkomma andra kostnader, så som kostnader för fakturahantering där factoringföretaget tar betalt för varje faktura utskick. I annat fall kan det vara en årsavgift som täcker avgiften för utskickade fakturor och andra kostnader som kan tillkomma. Kan vara bra att kolla upp detta och jämföra innan man väljer ett specifikt factoringbolag. 

Fakturaköp för medelstora och stora företag
Som ovan nämnt så säljer medelstora och stora företag inte sina fakturor endast för finansieringens skull, utan även för att förbättra sina nyckeltal. Detta går dock bara om fakturorna är sålda utan regress. 

Prissättning på fakturaköp för medelstora och stora företag
När det kommer till prissättning av fakturaköp för lite större bolag så kan prissättning dock se likadan ut som när det kommer till lite mindre företag. Dock så är det vanligare att lite större företag inte betalar en procentuell avgift utan att man betalar ränta. 

Även här kan det dock tillkomma avgifter precis som det kan göra för mindre företag, till exempel avgift per utskickad faktura, eller en årsavgift som täcker kostnaderna för fakturahanteringen och eventuellt andra kostnader. Detta kan vara bra att ha koll på när man ingår avtal med ett factoringföretag. 

På grund av att betalningen för fakturaköp sker på en ränte basis istället för en fast avgift så brukar det bli billigare för större företag att använda sig av fakturaköp än för lite mindre företag. Skälet till detta är de stora volymerna vilket gör det enklare för factoringbolaget att täcka sina egna utgifter och omkostnader när det kommer till fakturaköp, till skillnad från mindre företag där factoringföretaget måste öka sin avgift för att kunna täcka sina utgifter. Inte bara att volymerna är större, utan större bolag brukar även ha bättre kreditvärdighet än vad mindre bolag har på grund av en lägre omsättning och på så sätt kan större bolag få en bättre prissättning. 

Prissättning på fakturabelåning

Fakturabelopp: 1000 SEK
Belåningsgrad: 85%
Finansieringsbelopp: 850 (1000*85%)
Räntan: 7%
Betalningsvillkor: 30 dagar
Faktiskt betalning: 50 dagar (kunden var sen med 20 dagar)
Kostnad: (7% x 50 dagar x 850) / (365x100) = 8.15 SEK

Fakturabelåning oavsett storlek på bolag
Oavsett om det är ett litet, medelstort eller stort bolag så fungerar fakturabelåning på samma sätt i grunden. Företaget belånar och använder fakturorna som en inteckning hos ett factoringföretag. Fakturabelåning kan erbjudas till alla olika typer av bolag och oavsett omsättning. Vanligt är också att det tillkommer andra typer av factoringtjänster, precis som det kan göra när det kommer till fakturaköp. Exempel på detta är hantering av fakturor, påminnelseavgifter och inkasso. 

Angående prissättning när det kommer till fakturabelåning så är det liknande fakturaköp och kan vara en fast avgift per faktura eller ränta på utnyttjat lånebelopp. 


Skillnaderna på fakturaköp och fakturabelåning
När det kommer till det rent juridiska så används fakturorna som en inteckning (pantsättning) när det kommer till fakturabelåning och när det kommer till fakturaköp så köps helt enkelt fakturorna av factoringbolaget. Fakturabelåning kan således inte ske utan regress, medans fakturaköp kan genomföras utan regress.

Eftersom att factoring inte är en standardiserad produkt så tolkas ofta prissättning olika av olika factoringföretag och prissättning / upplägg på prissättning skiljer sig därför ofta beroende på factoringföretag.Däremot så borde factoring med prissatt med ränteberäkning eller belåningsgrad anses som fakturabelåning och factoring med fast (oftast procentuell) avgift anses som fakturaköp.

Factoringtyper

Olika typer av factoring

Det finns en del olika factoringtyper och upplägg. Vad för typ av av factoring som ett företag kan använda sig av beror på lite olika faktorer, bland annat likviditetsbehovet, sina kunders betalningsförmåga och ens företags kreditvärdighet. Nedan listar vi några av de olika factoringtyperna: 

1 - Factoring utan regress
2 - Factoring med regress
3 - Export factoring 
4 - Disclosed/Undisclosed factoring 
5 - Full service factoring 
6 - Inhouse factoring 
7 - Speciell factoring 
8 - Reverse factoring, med andra ord leverantörsfinansiering 

Till mindre företag i Sverige är det vanligaste upplägget en kombination av två olika factoringtyper, disclosed fakturaköp med regress. Samtidigt föredrar större företag undisclosed fakturaköp utan regress. 

Det bör ligga i fakturasäljarens intresse att verkligen undersöka vilken typ av factoring och typ av upplägg som passar företaget bäst, eftersom att alla olika typer av factoring skiljer sig åt och har olika för och nackdelar. Att prata och diskutera med factoringbolaget är a och o för att få ett upplägg som passar båda parter. 

Gemensamma nämnare för alla factoringtyper är att det i slutändan handlar om fakturafinansiering. 

Factoringfördelar

Vilka är fördelarna med factoring?

Factoring har blivit, och blir fortfarande ett mer populärt finansieringsalternativ till såväl stora som till lite mindre företag, detta beror till stor del på alla fördelar som tillkommer. Nedan listar vi en del av de fördelar som factoring kan ha, beroende på factoringtyp: 

1 - Bättre och mer information om sina kunder
2 - Förbättrad soliditet 
3 - Förbättrade nyckeltal
4 - Servicetjänster som ingår - underlättar arbetsprocesser
5 - Finansiering för tillväxt
6 - Kostnadsbesparing
7 - Minimera risken mot kundförlust
8 - Fördjupat och bättre samarbete med leverantörer
9 - Förbättrad likviditet

Förbättrad likviditet
Genom att sälja sina fakturor direkt så får företaget tillgång till kapitalet direkt istället för att vänta på betalning på kund, och på så sätt förbättras likviditeten direkt och möjliggör andra typer av investeringar

Vikten av förbättrade nyckeltal och soliditeten
Ett av de viktigaste nyckeltalen när det kommer till finansiella rapporter och som påvisar företagets förmåga att motstå förluster är soliditeten. Soliditeten visar hur mycket av företagets tillgångar som har finansierats med eget kapital. 

Soliditeten förbättras endast om avtalet med factoringföretaget är utan regress, på så sätt kan ta bort fordringarna från balansräkningen. Och att ha en bra soliditen har störst påverkan på ens företags kreditvärdighet, vilket möjliggör investeringar där man kräver externt kapital. 

Många factoringföretag erbjuder factoring och fakturaköp utan regress, men samtidigt så står ofta säljaren för fakturorna för en självrisk på mellan 5-10% och att factoringföretaget står för mellan 95-90% av risken vid en potentiell utebliven betalning från kund. Detta eftersom att antingen så vill factoringföretaget säkerställa att fakturasäljaren är noggrann med urvalet av sina kunder och är beredd att ta en risk, eller för att det är standardiserat hos just det factoringföretaget.

Servicetjänster som underlättar arbetsmetoder
Lite större företag brukar redan ha processer och tjänster satta för kundreshanteringer, uppgifter som berör fakturahantering och inkasso. När det kommer till mindre och medelstora företag så brukar factoringföretaget tillhandahålla dessa typer av tjänster men kan också erbjuda ytterligare tjänster mot kostnad, till exempel utskick av fakturor. Speciellt för mindre företag kan detta vara en bra grej, att låta factoringföretaget sköta allt detta så att all arbetskraft på företaget kan användas till kärnverksamheten. 

Eftersom att factoring inte är en standardiserad produkt så är inte heller detta genomgående men det är en populär tjänst som många factoringföretag har, det ser dock olika ut beroende på vilket factoringföretag som anlitas. 

Bättre och mer information om sina kunder
Eftersom att factoringföretag kommer att utvärdera fakturasäljarens kunder i ett tidigt skede för att utvärdera riskerna vid ett eventuellt fakturaköp så kommer även fakturasäljaren att få del av denna data och på så sätt kan de hålla ännu bättre koll på sina kunders kreditvärdigheter och risker som tas. 

Minimera risken för kundförlust 
Att sälja sina fakturor utan regress innebär en riskminimering när det kommer till kundförlust eftersom att factoringföretaget tar över risken för eventuell utebliven betalning från fakturasäljarens kunder. Därför är det viktigt för factoringföretaget att göra en mycket utförlig riskbedömning på fakturasäljarens alla kunder. Fakturasäljaren kommer också att en kreditlimit på varje enskild kund och faktura som påvisar factoringföretagets maximala riskavtäckning. 

Fördjupat och bättre samarbete med leverantörer
Eftersom att sälja sin fakturor förbättrar företagets likviditet så så kan kapitalet som frigörs göra så att företaget får en bättre relation till sina leverantörer. Om likviditeten är god så är det större chans att ett företag kan betala sina fakturor i tid till sina leverantörer vilket i sin tur gör att leverantörerna ser företaget som en bra och viktig kund vilket kan leda till bättre priser och villkor. 

Finansiering för tillväxt
Factoring är en typ av finansiering som är helt kopplad till sitt företags omsättning. Om fakturasäljaren har en högre omsättning kommer de att kunna frigöra större kapital eftersom att de har fakturor ute till ett högre belopp än vad mindre företag har. Detta kan vara viktigt i en tillväxtfas, att få tillgång till hela likviditeten på en gång, så att investeringar kan göras.

Kostnadsbesparingar
Genom att använda sig av factoring så är det möjligt att “tjäna” pengar på lite olika sätt. Följande exempel finns för hur man kan “tjäna” på att använda sig av factoring: 

1 - Högre tillväxt (om factoring gör så att företaget kan omsätta mer) 
2 - Lägre utgifter (tex personal för hantering av fakturor och inkasso)
3 - Lägre leverantörskostnader
4 - Lägre kostnad för andra finansiella tjänster, tex banklån. Detta på grund av en bättre kreditvärdighet

Factoringnackdelar

Vilka är nackdelarna med factoring?

Kostnaden för factoring
Kostnaden för factoring ligger generellt sett högre rent kostnadsmässigt om man jämför med traditionella banklån, det beror dock på vilket factoringföretag man anlitar och hur företagets kreditvärdighet ser ut bland annat. Även fast factoring kanske är dyrare än traditionella lån så tillkommer ofta ett mervärde än endast finansiering, såsom faktura och inkassohantering. Det är därför viktigt att väga in dessa fördelar när man bedömer kostnaderna. 

Information till factoringföretaget
Eftersom att factoring inte är någon standardiserad produkt, utan ett mer skräddarsytt alternativ till finansiering till företag så krävs ofta mycket dokumentation och annan information som factoringföretaget vill ha till handa. Speciellt i början av ett samarbeta, eftersom att factoringföretaget ska kunna göra en bedömning på factoringsamarbetet och fakturasäljarens kunder. 

Rykte om factoring
En grej som kan verka som en negativ grej är att factoring tillbaka i tiden endast ansågs som ett finansieringsalternativ till små och medelstora bolag med en låg kreditvärdighet. Dock så finns detta ryktet kvar till viss del, men det stämmer alltså inte. Factoringföretag vill såklart ha samarbeten, helst långvariga sådana, med stabila företag. 

Det finns alltså ingen anledning till varför factoringbolag skulle vilja ingå samarbeten med små bolag som riskerar att gå i konkurs inom en snar framtid eller har andra negativa aspekter som påverkar kreditvärdigheten negativt. Därför tycker vi att detta ryktet kan gå i graven, factoring är ett utmärkt finansiellt verktyg. Numer anses factoring på finansmarknaden som ett vanligt alternativ till finansiering, lik leasing och traditionella banklån och det är inte längre bara små företag som använder sig av factoring, utan medelstora till stora bolag med bra kreditvärdighet. 

Vilken factoringlösning passar mitt företag

Hur vet du vilken factoringlösning som passar ditt företag bäst?

Factoring är inte en standardiserad finansieringsform utan det avtalen mellan fakturasäljaren och factoringföretaget ser olika ut och det som tas i hänsyn när ett avtal mellan bägge parter skapas är bland annat krav från fakturasäljaren, behov och förutsättningar.  Det är svårt att hitta färdiga lösningar när det kommer till factoring, därför finns specialister på factoringföretagen som hjälper fakturasäljaren att skräddarsy den bästa lösningen för det specifika företaget. Vi har delat in processen till att hitta rätt factoring för fakturasäljaren i tre delar: 

Anledning till fakturafinansiering
Vilka är anledningarna till att man funderar på fakturafinansiering? Nedan listar vi ett par vanliga anledningar till att företag funderar på att använda sig av fakturafinansiering. 

- Man är i expansionsfas och behöver finansiering som ökar i takt med företaget. 
- Sina kunder kräver längre betalningsperiod.
- Förbättra sina nyckeltal, kreditvärdighet och rating för att ta in kapital. 
- Generell likviditet.
- Har man något typ av skydd för eventuella kundförluster, om inte så kan factoring vara ett bra alternativ.

Det finns en hel uppsjö med anledningar till fakturafinansiering, det är viktigt att ställa fördelarna mot nackdelarna innan man beslutar sig.

Behovet
Hur ser företagets behov ut?

- Hur mycket finansiering behövs, sälja alla fakturor eller en del?
- Behövs det göras omprioriteringar och en ny dialog för att bibehålla och utveckla kundrelationer?
- Hur tror företaget att kunder och leverantörer reagerar? 

Implementering 
När man har funderat och kommit fram gällande de två tidigare punkterna så är nästa steg att planera en strategi för att nå sina mål och krav. Som tidigare nämnt så kan man välja hur många fakturor och fordringar man vill sälja av, man kan också tänka på detta gällande vilka fordringar man vill sälja av: 

- Sälja av fakturor med kunder som har långa betalningsvillkor
- Endast privata kunders fakturor
- Endast B2B fakturor
- Endast när balansräkning skapas för en mer positiv balansräkning

Företag som erbjuder fakturaköp och fakturabelåning

Abs factoring
A.B.S. Global Factoring är ett factoringföretag som grundades i Tyskland 1996 och är numera verksam i över fyra olika länder med ca 100 anställda. ABS erbjuder olika finansiella lösningar för företag med fokus på factoring och på företag i expansionsfasen. Hos ABS så är belåningsgraden mellan 70-90% av det totala värdet på fakturorna vida fakturabelåning. På fakturaköp så är avgiften mellan 1-5% +50kr per faktura och krav är att ABS sköter kundens fakturaflöde. Avtalen skrivs med regress.  
Byfjorden finans
Byfjorden Finans AB är ett svenskt bolag som erbjuder finansiella lösningar för företag såsom fakturaköp / factoring och leasing. Byfjorden har även ett stort fokus på personlig och snabb hantering vid användning av deras tjänster. Prissättningen är individuell och möjlighet till fakturahantering och inkasso finns. 
Prioritet finans
Prioritet Finans titulerar sig själva som att vara störst på fakturaköp (när det kommer till svenska bolag), faktiskt dubbelt så stora som deras närmaste konkurrent. Förutom att Prioritet Finans är störst på fakturaköp så är det ett svenskt bolag som köper fakturor till ett värde av ca 14 miljarder kronor varje år. Det som urskiljer Prioritet Finans något från andra aktörer är att de tar hela kreditrisken. Prioritet Finans tar även hand om fakturaflödet för deras kunder. 
Alektum
Alektum Inkasso som grundades 1992 och var då endast inriktade på inkasso. Nu, 2020 så är Alektum verksamma i 18 länder inom EU, har över 650 anställda och har utvidgat deras tjänster från starten och kan nu även erbjuda bland annat factoringtjänster.
Factoring gruppen - ativo
Ativo Finans är ett factoringbolag som inriktar sig på att vara ett mer personligt factoringbolag som erbjuda både fakturalån och fakturaköp. Grundarna av Ativo Finans kommer från servicesektorn, och inte från finansbranschen vilket är allra vanligast inom factoringbranschen. På så sätt kom dem in i factoringbranschen med fokus på service och att vara personliga. När det kommer till fakturabelåning så är det möjligt att belåna sina fakturor upp till 70-85% av värdet och när det gäller fakturaköp så tar Ativo Finans en avgift på mellan 2-5% av fakturans värde, med eller utan regress.
Euro finans
Som Eurofinans slogan lyder, “störst i Sverige på fakturaköp” så är det just vad dem är. Störst i Sverige på fakturaköp. 1989 så startade Anders Jarlskog Eurofinans då han ville hjälpa mindre företag, som fått nobben av storbankerna med finansiering. Eurofinans kan erbjuda både fakturaköp och när det kommer till fakturabelåning så är det möjligt att belåna mellan 60-95% av värdet på sina fakturor.
Arvato Bertelsmann
Arvato Finance är ett bolag som är verksamma i över 20 länder med fokus på USA och Europa och erbjuder finansiella tjänster till de flesta typen av företag med fokus på helhetslösningar där Arvato hjälper företag med hela finansiella upplägget. De kan erbjuda både fakturabelåning och fakturaköp, när det kommer till det sistnämnda så kan Arvato Finance betala ut upp till 90% av värdet på sina fakturor.
Promentor finans
Promentor Finans AB är ett svenskt bolag som är en del av Serafimgruppen. Förutom factoring och fakturaköp så erbjuder även Promentor andra tjänster, till exempel företagslån och inkasso vilket gör Promentor till en helhetslösning för företag. Hos Promentor är det möjligt att ingå factoringavtal med eller utan regress.
Accessa finans
Accessa Finans erbjuder förutom factoringtjänster som fakturaköp och fakturabelåning också checkkredit och orderfinansiering. Accessa är ett bolag som ägs helt av ACACIA som är investerare av tillväxtbolag. De erbjuder både fakturaköp och fakturabelåning, och när det kommer till fakturabelåning så kan man belåna upp till 90% av värdet på sina fakturor.
Svea ekonomi
Svea Ekonomi är en finansiell koncern som erbjuder tjänster till privatpersoner och företag, och en mängd olika finansiella verktyg. En av dessa är factoringtjänsterna fakturaköp och fakturabelåning. Svea Ekonomi betalar ut max 98% av fakturans totala värde när det kommer till fakturaköp och det är möjligt att belåna sina fakturor upp till 90%.
Capcito
Capcito erbjuder utöver företagslån även belåning av fakturor och fakturaköp. Capcito är en svensk aktör som erbjuder ett brett antal finansiella tjänster till företag där grundarna från början är entreprenörer själva. Capcito erbjuder fakturabelåning med en ränta på mellan 0.8-2.9% per 30 dagar, och vid fakturaköp så tas en avgift på mellan 1-2.9% per faktura. 
Dns finans
DNS Finans är är ett oberoende finansiellt institut som grundades 1994. TIll skillnad från andra, större finansiella institut så värnar DNS om att bedriva sin verksamhet i liten skala. När det kommer till factoringtjänster så erbjuder DNS finans fakturabelåning. De kan erbjuda fakturabelåning upp till 100% av fakturans värde. 
mynt
Förutom att Mynt erbjuder lån till företag så erbjuder de även tjänsterna fakturaköp och fakturabelåning. Mynt är ett svenskt bolag som grundades 2017 av svenska entreprenörer och erbjuder finansiella tjänster till företag. En av ägarna av Mynt är Svea Ekonomi. Hos Mynt kan du belåna dina fakturor upp till 100% och vid fakturaköp så tar Mynt en avgift från 1% och uppåt på fakturabeloppet. 
Nordiska kreditmarknadsbolaget
Nordiska är ett svenskt kreditmarknadsbolag med huvudkontor i centrala Stockholm. Grundarna av bolaget är tidigare entreprenörer och därför har de kunskap om vad för hjälp och tjänster som bolag behöver när det kommer till finansiering för företag. Nordiska erbjuder fakturabelåning, och där är det möjligt att belåna 90% av fakturans totala värde, men de erbjuder också fakturaköp och tar där en avgift mellan 1.5-2.5% av fakturans värde. 
Profina
Profina är ett ett svenskt bolag som erbjuder factoringtjänsterna fakturabelåning och fakturaköp. Förutom factoringtjänsternas som Profina erbjuder så kan de även erbjuda sina kunder inkassohantering vilket ger kunderna ett mervärde. 
Eurocredit
Eurocredit är verksamma i Sverige och Norge, och deras huvudkontor ligger i Västra Frölunda, Göteborg. Förutom factoringtjänsten fakturaköp så kan de även erbjuda mervärde i form av bland annat fakturahantering, inkasso och kreditbevakning.
Cando capital
Cando Capital är ett svenskt bolag som har sitt huvudkontor i centrala Stockholm. Förutom att de erbjuder factoring i form av fakturaköp så kan man hos Cando Capital även bli erbjuden tjänsterna bokföring och inkasso.
Söderbloms
Söderbloms Factoringtjänst är ett svenskt bolag som erbjuder sina kunder factoring, oavsett storlek på företaget. Hos Söderbloms Factoringtjänst så tar de en 5%-ig avgift för sina tjänster och deras kunder får således 95% av fakturavärdet. I avgiften ingår all service. 
Alunda finans
Alunda Finans är experter och inriktar sig på fakturabelåning. Utöver fakturabelåning så erbjuder de även andra factoringtjänster som fakturaköp, kreditbedömningar och fakturaservice. Hos Alunda Finans finns möjlighet till både fakturabelåning och fakturaköp, när det kommer till den sistnämnda så tas det en procent i avgift och den kan uppgå till 6%. När det kommer till fakturabelåning så kan företag belåna mellan 50-100% av fakturabeloppet. 
likvida medel
Skandinaviska Likvida Medel är ett finansiellt institut som erbjuder ekonomiska verktyg till företag. Däribland factoringtjänsterna fakturabelåning, fakturaköp och inkasso.
Finanshuset lunda
Finanshuset Lunda grundades 1992 och erbjuder factoring till de allra flesta bolagen men är speciellt inriktade på bolag inom byggbranschen. När det kommer till fakturabelåning så kan företag hos Finanshuset Lunda belåna sina fakturor upp till 70% av värdet. 
Creditlink
Förutom att Creditlink erbjuder sina kunder factoringtjänster som fakturaköp och inkasso så erbjuder de även inkasso utomlands och juridisk service. Credlink betalar ut upp till 97% av fakturans värde när det kommer till fakturaköp. 
valuera
Valuera erbjuder factorintjänsterna fakturabelåning och fakturaköp. De erbjuder även servicetjänster såsom fakturahantering men också leasing.  Det är som sagt möjligt att få sin fakturahantering hanterad av Valuera, när det kommer till fakturaköp så kan Valuera ingå avtal med eller utan regress. 
Asken finans
Asken Finans grundades 2002 med som mål att sina kunder ska få direktbetalning för sina fakturor genom fakturaköp eller fakturabelåning, oavsett storlek på företaget. Utöver dessa tjänster så erbjuder Asken Finans även servicetjänster som fakturahantering. Asken Finans kan betala ut upp till 96% av fakturans värde när det kommer till fakturaköp och avtal skrivs med eller utan regress.
Ekab finans
EKAB Finans erbjuder sina kunder en helhetslösning med fakturaköp och fakturahantering, på så sätt underlättar EKAB Finans sina kunders kundhantering och kan lägga sin tid på andra saker som lyfter företaget framåt.
factoringpoolen
Factoring Poolen i Stockholm erbjuder factoringtjänsterna fakturabelåning och fakturaköp, men erbjuder också servicetjänsterna fakturahantering kreditbevakning bland annat. När det kommer till fakturabelåning så är det möjligt att belåna sina fakturor mellan 70-80%, och med fakturaköp så tas en avgift på 1.95-3.96% av fakturans värde. Avtal skrivs med regress. 
Östgöta factoring
Östgöta Factoring grundades 1989 och säger sig själva erbjuda traditionell factoring genom att erbjuda sina kunder fakturabelåning.
fakturalån

Vad är skillnaden mellan att köpa en faktura och ett fakturalån?

Factoring är ett ord som används för att beskriva köp av en faktura och en fakturalånstjänst.Fakturaköp används ofta om du snabbt vill säkra eller frigöra stort kapital. För företagare somsöker långsiktig finansiering är det bättre att låna fakturor. Sedan skickar du hela resekontot tillbanken, och alla fakturor hanteras och finansieras. Efter att ha tagit över hela reselånet blirfinansieringsvillkoren också gynnsammare, men kreditrisken kvarstår.
Hur mycket kostar factoring?

Hur mycket kostar factoring?

Factoring, fakturaköp och fakturalån har sina egna prismodeller. De skiljer sig beroende på hurföretag använder olika produkter. I allmänhet kan man säga att fakturaköp är för dyra.Försäljningen av fakturor med en 30-dagars kreditperiod överstiger ofta 3%.

Vår jämförelsetjänst, som alltid är gratis, gör det möjligt för företag att jämföra och kontrolleravilka alternativ de har när de vill ge bättre likviditet genom factoring, köpa fakturor och lånafakturor.

Sverigefactoring.se lyckas alltid hitta en bättre produkt för våra användare, oavsett om företagsom använder våra tjänster redan har en lösning eller inte.
Varför använda factoring?

Varför använda factoring?

Många gånger har fakturor för företag en betalningsperiod på 30-90 dagar, som ibland kan gällaför företag. Du kan ha ett företag som du behöver kapital för, eller så måste företaget köpamaterial. I stället för att vänta på att kunder ska betala fakturor kan du använda factoring istället.Detta innebär att företaget säljer fakturor till en bank eller ett finansiellt företag som tar ansvarför att få pengar från kunden. Istället kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet och undvikaatt behöva spendera värdefull tid på fakturahantering.
Återkursfaktoring

Ska jag välja factoring med eller utan användning?

Återkursfaktoring innebär att en faktura som inte har betalats återköps av företaget efter ett visstantal dagar från förfallodagen. När ett företag säljer en faktura till ett factoringföretag, betalarfactoringföretaget det avtalade beloppet för fakturasäljaren. Gäldenären betalar sedan helafakturabeloppet till factoringföretaget, och sedan är processen avslutad. Om gäldenären intebetalar i tid och factoringföretaget har skickat påminnelser, måste fakturasäljaren omedelbartreturnera fakturabeloppet till factoringföretaget.

Non-recourse-factoring innebär att banken / det finansiella företaget tar kreditrisk att kunden intekan betala. Det erbjuds företag som har god betalningsförmåga och därför anses riskfria. Efteratt företaget har sålt fakturan till ett factoringföretag, antar factoringföretaget både rättigheteroch skyldigheter relaterade till fakturan.
Hur jämför du factoring?

Hur jämför du factoring?

Steg 1
Det första steget är att lämna in ansökan. Appen bestämmer bland annat hur mycket du tror attditt företag kommer att finansiera fakturor under de kommande åren, hur mycket dina företaginkluderar fakturor och om du har företagskunder eller privatkunder. Jämförelsen är gratis ochdu associerar inte med någonting. Inlämningen tar bara några minuter, och så snart du är redokommer bankerna att få en lapp och auktionen börjar.

steg 2
Du kan nu logga in på plattformen för att se de mottagna erbjudandena. På plattformen kan dudirekt bjuda eller prata med våra experter via chatt eller telefon om du är i tvivel.

Steg 3
Få finansiering och starta en ny resa. Slutligen, tack vare de starka kontanterna, kan du låtaföretaget utnyttja sin potential.Vi jämför även företagslån, hypotekslån och företagsleasing.
Hur fungerar factoring?

Hur fungerar factoring?

Factoring innebär att du säljer dina fakturor till en bank eller ett finansiellt företag och får direktersättning. Tack vare detta behöver du inte vänta på betalning från kunder, vilket kan varafördelaktigt i branscher med långa kreditperioder.

Detta innebär i sin tur att ditt kassaflöde är i linje med de order du får och att ditt företag kanväxa i linje med efterfrågan.

köpa fakturor

Vad är skillnaden mellan att köpa fakturor med eller utananvändning?

Försäljningen av en faktura med regress innebär att du som företagare måste returnerafakturabeloppet till banken om kunden inte betalade i tid.

Om du istället säljer en faktura utan användning tar banken eller det finansiella företagetansvaret för fakturan. På detta sätt blir de ansvariga för att ta emot betalning från klienten.